11.1 C
Jasło
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Uniwersytet Rzeszowski przechodzi na zajęcia zdalne

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rektora uczelni, od 6 grudnia do 9 stycznia nauka na większości kierunków będzie odbywała się w formie zdalnej. Więcej informacji w rozporządzeniu.

Treść rozporządzenia:

Zarządzenie nr 226/2021
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim
w okresie od 6 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19
Na postawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 13a Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
661) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W okresie od 6 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie
Rzeszowskim odbywają się w sposób tradycyjny – w kontakcie bezpośrednim lub
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na zasadach określonych niniejszym
zarządzeniem.
§ 2

 1. W okresie od 6 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie
  Rzeszowskich są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  (w formie zdalnej w trybie synchronicznym, zgodnie z harmonogramem zajęć), za
  pośrednictwem platformy MS Teams w ramach usługi Microsoft365, niezależnie od tego,
  czy zostało to przewidziane w programie studiów, z wyłączeniem zajęć, w przypadku
  których efekty uczenia się nie mogą być w pełni zrealizowane w formie zdalnej,
  w szczególności zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz pracowni dyplomowych
  na ostatnich semestrach studiów.
 2. Wykaz kierunków studiów, na których zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w formie
  tradycyjnej – w kontakcie bezpośrednim – określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, zajęcia z wychowania fizycznego oraz lektoraty
  języków obcych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  (w formie zdalnej w trybie synchronicznym, zgodnie z harmonogramem zajęć), za
  pośrednictwem platformy MS Teams w ramach usługi Microsoft365, niezależnie od tego,
  czy zostało to przewidziane w programie studiów.
 4. Dziekan Kolegium, w porozumieniu z kierownikami kierunków, ustali, w terminie do
  3 grudnia 2021 r., listę zajęć dydaktycznych realizowanych od 6 grudnia 2021 r. do
  9 stycznia 2022 r. w sposób tradycyjny – w kontakcie bezpośrednim oraz przekaże do
  wiadomości społeczności akademickiej Kolegium zaktualizowany harmonogram zajęć.
  § 3
 5. W okresie od 6 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w ramach kształcenia
  doktorantów za zgodą Dyrektora Szkoły Doktorskiej mogą być realizowane w formie
  kontaktu bezpośredniego, o ile istnieje możliwości zapewnienia reżimu sanitarnego
  podczas realizacji zajęć w oparciu o infrastrukturę jednostki.
 6. W okresie od 6 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na studiach
  podyplomowych oraz innych formach kształcenia za zgodą Prorektora ds. Studenckich
  i Kształcenia mogą być realizowane w formie kontaktu bezpośredniego, o ile istnieje
  możliwości zapewnienia reżimu sanitarnego podczas realizacji zajęć w oparciu
  o infrastrukturę jednostki.
 7. Zajęcia w ramach studium otwartego, w szczególności Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  za zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia mogą być realizowane w formie kontaktu
  bezpośredniego, o ile istnieje możliwości zapewnienia reżimu sanitarnego w oparciu
  o infrastrukturę jednostki.
  § 4
  W okresie od 10 stycznia 2022 r. do 30 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie
  Rzeszowskim są prowadzone na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 213/2021 Rektora
  Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie organizacji zajęć
  dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim w semestrze zimowym w roku akademickim
  2021/2022 w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.
  § 5
 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich
  i Kształcenia oraz Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej.
 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Rektor
  Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Tekst rozporządzenia: www.facebook.com/Dziekanat-Kolegium-Nauk
Fot.: www.ur.edu.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj