1.7 C
Jasło
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Projekt Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 nabiera rumieńców

Droga do oficjalnych negocjacji projektu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 z Komisją Europejską została oficjalnie otwarta. Wszystko za sprawą podpisanego właśnie Kontraktu Programowego. To dokument, który określa kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego, również w zakresie planowanych przedsięwzięć. W ramach programu na Podkarpacie ma trafić ponad 2 mld 181 mln euro.

Swoje podpisy pod Kontraktem Programowym złożyli: marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch, reprezentujący Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, reprezentująca stronę rządową.

Marszałek Władysław Ortyl mówił o tym, jak środki europejskie są ważne dla rozwoju Podkarpacia:

Można powiedzieć, że to kolejny ważny etap, jeśli chodzi o pozyskanie środków europejskich w nowej perspektywie. Wiemy o tym, że aby skutecznie wydatkować środki, to trzeba się do tego właściwie przygotować, trzeba mieć przygotowaną strategię, trzeba mieć przygotowane programy. Te wszystkie etapy realizujemy. Dzisiaj jest ważna decyzja dla nas, bo pokazuje, jak będziemy mogli wykorzystać te dwa miliardy sto osiemdziesiąt jeden milionów euro, czyli prawie dziesięć miliardów złotych, które trafią do naszego województwa. Te pieniądze będą wspierały nasze obszary strategicznej interwencji, to jest jedenaście miast, które tracą swoje funkcje. Dzięki nim będziemy także wspierać obszar zdrowia, innowacyjność, edukację i gospodarkę niskoemisyjną. Dlatego bardzo się cieszymy, że dziś podpisujemy dokument, który umożliwi nam wdrażanie tych środków europejskich w naszym regionie – powiedział marszałek.

Kontrakt Programowy to ważny dokument dla procesu wdrażania Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Jest on rodzajem umowy pomiędzy rządem RP a samorządem województwa, obejmującej zasady, kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego, również w zakresie planowanych przedsięwzięć priorytetowych.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej powiedziała, że podpisanie kontraktu otwiera drogę województwu do negocjacji z Komisją Europejską:

Ja cieszę się, że możemy spotkać się na Podkarpaciu w tak ważnym momencie, w momencie który przybliża nas do rozpoczęcia wdrażania środków, a tak naprawdę do rozpoczęcia formalnych negocjacji zapisów programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podkarpackiego przez zarząd województwa podkarpackiego z Komisją Europejską. Oprócz ważnych inwestycji, które zostały wskazane w kontrakcie programowym, zawiera on również informację na temat środków, które będą przeznaczone na realizację tych inwestycji, czyli pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego plus, ale to również środki pochodzące z budżetu państwa, czy ze środków prywatnych – powiedziała minister.

Sekretarz stanu zwróciła uwagę na fakt, że te środki przysłużą się także do przeciwdziałania wyzwaniom, przed jakimi staje nasz region:

Te działania, które są uzgadniane pomiędzy rządem a samorządem wpisują się w założenia umowy partnerstwa, ale również realizują te ważne cele z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całego kraju, te które zostały określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czy chociażby w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Są to te działania, które mają pobudzić rozwój gospodarki w naszym kraju, a dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnym momencie, bo wychodzimy z kryzysu spowodowanego pandemią, ale również w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dlatego musimy znaleźć odpowiedź, jak przeciwdziałać tym skutkom gospodarczym, które niebawem mogą się pojawić. Oznacza to, że zapisy zarówno Kontraktu Programowego, ale też zapisy dotyczące inwestycji na perspektywę 2021-2027 będą w porozumieniu z Komisją Europejską uzupełniane o te działania, które są konieczne i niezbędne w związku z kryzysem uchodźczym, który pojawia się na terenie naszego kraju. Więc będziemy jeszcze te rozmowy z Komisją Europejską prowadzić i myślę, że nie jest to jeszcze ostateczna kwota. Myślę, że w najbliższym czasie zostanie ona powiększona o pewną kwotę środków, która również będzie dostępna dla Podkarpacia – mówiła minister.

Składająca się na program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 kwota w wysokości 1 mld 635 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostanie przeznaczona na realizację projektów związanych z inwestycjami w infrastrukturę, ochronę środowiska, innowacje i działalność badawczo-rozwojową. Natomiast ponad 546 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+, zostanie przeznaczone na projekty „miękkie”, czyli wsparcie kapitału ludzkiego w obszarach: rynku pracy, edukacji, w tym wyrównywania szans uzdolnionej młodzieży i rozwoju kadry pedagogicznej oraz włączenia i integracji społecznej.

Wicemarszałek Piotr Pilch nie krył zadowolenia, że środki w nowej perspektywie będą większe niż w poprzedniej:

To wielki dzień dla Podkarpacia. Chciałbym podkreślić, że środki, którymi będziemy dysponować są większe niż w poprzedniej perspektywie i jesteśmy na pierwszym miejscu spośród wszystkich województw jeśli chodzi o ich procentowy wzrost. Dlatego składam wielkie podziękowania na ręce pani minister. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że to także wynik skutecznego działania zarządu i samorządu województwa na czele z panem marszałkiem, w wyniku którego udało się te środki pozyskać, bo wiemy, że wiele województw ma mniejsze środki niż w poprzedniej perspektywie – powiedział wicemarszałek Pilch.

W Kontrakcie Programowym zaplanowano również wsparcie dla obszarów strategicznej interwencji (OSI) o znaczeniu krajowym, wskazanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku (tj. 11 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz 65 gmin stanowiących obszary zagrożone trwałą marginalizacją). Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązał się również objąć wsparciem w ramach Programu Regionalnego 11 Obszarów Funkcjonalnych: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) oraz Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF): Przemyśl, Krosno, Mielec, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Lubaczów, Jasło; Duopol: Dębica–Ropczyce, Jarosław–Przeworsk, Sanok–Lesko.

Kontrakt wskazuje także przedsięwzięcia priorytetowe o szczególnym znaczeniu dla rozwoju województwa, które są planowane do sfinansowania w ramach Programu Regionalnego. W Kontrakcie Programowym dla Województwa Podkarpackiego znalazło się rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie. Efektem realizacji projektu będzie  poprawa sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży poprzez wzrost dostępności wysokiej  jakości usług medycznych w tym  m. in.  w zakresie intensywnej  opieki medycznej  a także uruchomienie nowych świadczeń szpitalnych dotychczas nierealizowanych w województwie. Szacunkowa wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie ok. 35 mln euro.

Budowa i wyposażenie szpitala uniwersyteckiego to kolejny projekt, który będzie realizowany przy współudziale środków z FEP. Zakłada on utworzenie szpitala uniwersyteckiego w województwie podkarpackim, który służyłby rozwojowi kształcenia na kierunkach medycznych i rozwojowi systemu ochrony zdrowia. Szacunkowa wartość dofinansowania UE ok. 5 mln euro.

Ze środków FEP będzie też budowane Podkarpackie Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych. Projekt zakłada utworzenie i wyposażenie Centrum na potrzeby funkcjonowania inkubatora nowych technologii i technik medycznych, upowszechnienia nowych technik i technologii medycznych oraz doradztwa w implementacji rozwiązań technologicznych w jednostkach ochrony zdrowia. Szacunkowa wartość dofinansowania z UE to ok. 8,81 mln euro.

Kolejną inwestycją będzie budowa i utworzenie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenach powiatów województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów o znaczących walorach turystycznych. Projekt zakłada budowę multi-dyscyplinarnych, modułowych, całorocznych obiektów sportowych przewidzianych w sezonie zimowym np. w formie lodowisk oraz w sezonie letnim przekształconych np. w formę: torów rolkowych/wrotkarskich, rolkowisk, pumptrack-ów bądź  skatepark-ów. Będą to kompleksy infrastrukturalne w pełni pro-ekologiczne, uwzględniające politykę Europejskiego Zielonego Ładu. Szacunkowa wartość dofinansowania wyniesie ok. 12,36 mln euro.

Za pieniądze z UE powstanie również Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Projekt zakłada realizację II etapu inwestycji polegającej na  przygotowaniu zaplecza dla funkcjonowania Centrum i zagospodarowania dziedzictwa bieszczadzkiego, jako głównego czynnika rozwoju regionu oraz poszerzenia funkcji, oferty  i możliwości Centrum poprzez: odnowę i zmianę funkcjonalności budynków poprzemysłowych, zagospodarowanie terenu zielonego pod względem funkcji edukacyjno – rozrywkowych, wykonanie stanowisk postojowych dla pojazdów turystycznych „Camper”, zagospodarowanie zabytkowych „tanków” – zbiorników ropy, odnowienie torowisk. Szacunkowa wartość dofinansowania z Unii wyniesie ok. 11,23 mln euro.

Dzięki FEP w województwie podkarpackim będzie realizowany regionalny projekt edukacyjny „Robotyka z elementami programowania w edukacji dla uczniów szkół podstawowych”. Planowane działania obejmują kompleksowe wsparcie z zakresu robotyki edukacyjnej polegające na wdrożeniu jednolitego programu nauczania robotyki i programowania robotów edukacyjnych w szkołach podstawowych województwa podkarpackiego. Ukierunkowane będą  na wsparcie zmian systemowych w zakresie zwiększenia jakości i efektywności systemu edukacji w obszarze kompetencji cyfrowych. Szacunkowa wartość dofinansowania UE to ok. 20 mln euro.

Będą też realizowane inwestycje drogowe wynikające z Regionalnego Planu Transportowego. Głównym wyzwaniem w obszarze systemu transportowego województwa jest podejmowanie działań mających na celu usuwanie luk w systemie transportu, które są lub w przewidywalnej perspektywie mogą być przyczynami narastających dysproporcji w rozwoju. Podejmowane działania przyczynią się do rozwoju zrównoważonej mobilności. Wsparciem zostaną objęte m.in. inwestycje w infrastrukturę dróg wojewódzkich, tabor kolejowy dla połączeń regionalnych, nisko i zeroemisyjny publiczny transport pozamiejski, działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu, integracji różnych form transportu i rozwiązania cyfrowe. Ważnym elementem systemu transportu jest również infrastruktura typu P&R, B&R i K&R oraz rozwój infrastruktury dedykowanej mikromobilności i aktywnym formom mobilności. Na ten cel zostanie przeznaczone aż 180 mln euro.

Z kolei 30 mln euro zostanie przekazane na aktywizację zawodową osób młodych bezrobotnych do 30 roku życia na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, w tym również z terenów strategicznej interwencji (OSI). Projekt będzie się opierał na współpracy z powiatowymi urzędami z terenu województwa. W projekcie będą podejmowane działania polegające na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez wsparcie dotacyjne.

Źródło: podkarpackie.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj